Kilka interesujących faktów o złocie A few interesting facts about gold

Fakty i historie o najbardziej znaczącym metalu szlachetnym

Facts and stories about the most significant precious metal.

    Złoto jest jednym z najwcześniej poznanych metali - barwa i blask umożliwiały dostrzeżenie go w żwirach rzecznych, duża gęstość ułatwiała wydobycie, a kowalność - obróbkę. W Egipcie było znane od czasów predynastycznych, na Pustyni Arabskiej i w Nubii wydobywano je aż do podboju rzymskiego; rozkwit wydobycia wiązał się z okresami potęgi państwa faraonów, w którym złoto było symbolem ich boskiej władzy (w jedynym nie rozgrabionym grobowcu Tutanchamona, odkrytym w 1922 roku, znaleziono 40 ton złota). Z Egiptu złoto wędrowało także do państw Mezopotamii i innych państw Bliskiego Wschodu, w których wydobycie było niewielkie; w państwach tych przestało ono być atrybutem władzy, a stało się pieniądzem (pierwsze złote monety bito w VII w. p.n.e. w Lidii z jasnożółtego elektrum - roztwór stały złota i srebra).
    W czasach rzymskich pogoń za tym kruszcem była czynnikiem ekspansji terytorialnej (np. Dacja, Galia, zw. Galia Aurifera). Złote skarby starożytnego Rzymu odziedziczyło średniowieczne Bizancjum, natomiast w zachodniej Europie niewielkie wydobycie (dolina Renu, Czechy, Dolny Śląsk, Alpy) nie zaspokajało potrzeb - brak złota hamował rozwój gospodarczy. Rozwój i potęgę gospodarczą miast włoskich zapewnił dopływ złota z obszarów położonych na południe od Sahary.
    W średniowieczu podejmowano bezskuteczne próby uzyskania tzw. kamienia filozoficznego, który - jak wierzono - umożliwiłby przekształcanie metali nieszlachetnych w złoto. Od XIV w. organizowano wyprawy po złoty kruszec wzdłuż brzegów Afryki, pod koniec XV w. wyprawy te, poczynając od Krzysztofa Kolumba zaowocowały wieloma odkryciami geograficznymi, ale jednocześnie stały się przyczyną zagłady cywilizacji Środkowej i Południowej Ameryki.
    Złoto Ameryki Łacińskiej (Meksyku, krajów andyjskich i Brazylii) zasilało gospodarkę światową do połowy XIX w. Od początku XVIII w. wydobywano je w Rosji (Ałtaj), która po odkryciu złóż okruchowych (Ural 1814, Syberia) zajmowała przez krótki czas pierwsze miejsce w świecie. W 1848 zaczęła się pierwsza wielka "gorączka złota" w Kalifornii, 1951 - w Australii, później fale poszukiwaczy przetoczyły się przez cały obszar Stanów Zjednoczonych, Australii i Syberii. Obfitość złota umocniła tzw. złoty system, oparty na parytecie i nieograniczonej wymienialności złota i banknotów. System ten aż do wybuchu I wojny światowej stanowił uosobienie kapitalizmu w okresie jego gwałtownego rozkwitu. W 1886 odkryto olbrzymie złoża złotonośnych zlepieńców z regionu Witwatersrand w Afryce Południowej (było to powodem aneksji republik burskich przez Wielką Brytanię); 1909 odkryto złoża tarczy laurentyńskiej, w latach 20. i 30. - złoża w regionie Ałdanu i w dorzeczu Kołymy.
    Ocenia się, że dotychczas wydobyto ok. 120 tys. ton tego kruszcu, z tego ok. 60% jest w rękach prywatnych (gł. w postaci wyrobów jubilerskich), resztę stanowią przede wszystkim rezerwy państwowe. Większość bieżącej produkcji wykorzystuje się do wyrobów jubilerskich (Włochy - 270 t wyrobów rocznie, Indie - 190 t, USA - 100 t, także Japonia, Korea Południowa, Hongkong, Turcja, Niemcy, Francja), 10% zużywa przemysł, gł. elektroniczny (ta część złota nie wraca do obiegu), 5% - dentystyka.


    Gold is one of the earliest known metals - the color and glow made it possible to see it in river gravel, high density facilitated mining, and machality - processing. In Egypt it was known from predynastic times, in the Arabian Desert and in Nubia it was mined until the Roman conquest; the flourishing of mining was associated with the pharaonic power of the state, in which gold was the symbol of their divine power (in the only unredged tomb of Tutankhamun, discovered in 1922, 40 tons of gold were found).

 

Co robię What I do

Projektuję i robię biżuterię. To wyjątkowa praca. Klasyczne i stare techniki, metale szlachetne, brylanty i piękne kolorowe kamienie. To praca moich rąk, a wy możecie z niej korzystać - tak blisko, jak to tylko możliwe. Blisko jak ulubione ubranie.

I design and make jewelry. This is a unique job. Classic and old techniques, precious metals, diamonds and beautiful colored stones. It's the work of my hands, and you can use it - as close as you can. Close as your favorite clothing.

Projektowana przeze mnie złota biżuteria to prawdziwe unikaty. Zaczynam od zdobycia wyjątkowego, pięknego kamienia. Często jest to niezwykły różowy lub zielony turmalin, topaz czy akwamaryna. Czasem półszlachetny kamień o niezwykłym, naturalnym kształcie. Ten kształt albo szlif kamienia to inspiracja do myślenia nad nowatorską lub nieoczywistą oprawą. W połączeniu ze szlachetnością metalu stanowią skończoną doskonałość. Dlatego często pracuję w próbie złota 760/1000 (nieco ponad 18 kt), a biały stop robię na bazie palladu uzyskując niezwykły "stalowy" odcień metalu o bardzo wysokiej temperaturze topnienia.

The uniqueness!
The gold jewelry I design is really unique. I start with the acquisition of a beautiful stone. It is often an unusual pink or green tourmaline, yellow topaz or blue aquamarine. Sometimes a semi-precious stone with an unusual, natural shape. This shape or cut of stone is the inspiration to think about an innovative or unobvious setting. Combined with the nobility of metal, they constitute final perfection. That's why I often work in a gold of 760/1000 (just over 18 kt), were the white alloy is made on the palladium base to get an extraordinary "steel" shade of metal with a very high melting point.

Każde zamówienie jest wyzwaniem. Ponad trzydziestoletnie doświadczenie i swobodne stosowanie wszystkich technik złotniczych pozwala mi zaproponować projekty i rozwiązania uszyte "na miarę" odbiorcy. Czy robię obrączki, czy jest to znaczek dla pracowników dużej korporacji, zawsze rozpoczynamy od dokładnych poszukiwań idei - tego, czego na prawdę oczekuje klient.

New ideas
Each order is a challenge. Over thirty years of experience and the free use of all goldsmith techniques allows me to propose designs and solutions tailored to the recipient. Whether I make wedding rings or a stamp for employees of a large corporation, i always start with a thorough search for the idea - what the client really expects.