Częste pytania Frequently asked questions

Jeśli potrzebujesz informacji lub pomocy, mamy listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. Kliknij pytanie poniżej, aby wyświetlić odpowiedź ● If you need information or help, we have a list of frequently asked questions and answers. Click the question below to display the answer.

Większość swoich projektów przygotowuję na zamówienie klientów. Czasami mam gotowe, nowe przedmioty, które robię realizując swoje najnowsze pomysły i kolekcje. Zawsze możemy spotkać się i porozmawiać o ewentualnej współpracy. Zapraszam do kontaktu.

I design most of my projects for clients' orders. Sometimes I have them ready, new items that I do while realizing my latest ideas and collections. We can always meet and talk about possible cooperation. I invite you to contact me.

Jeżeli chcesz kupić gotowy przedmiot, jest on dostępny w mojej pracowni od ręki. Jeżeli masz swoją koncepcję na pierścionek zaręczynowy, obrączki czy wyjątkowy prezent, musimy się spotkać w pracowni i omówić wszystkie aspekty. A może nie wiesz, jak powinien wyglądać ten szczególny przedmiot? Nie ma problemu, dyskutując i szukając inspiracji w historii biżuterii odnajdziemy wspólnie takie formy, które będą moimi projektami i spełnią jednocześnie Twoje oczekiwania. To najważniejsza część naszego kontaktu - jeżeli na wstępie wszystko ustalimy, pozostanie tylko oczekiwanie na realizację, która z pewnością nie będzie rozczarowaniem. Bardzo często, na przykład w przypadku obrączek ślubnych przygotowuję najpierw modele ze srebra lub brązu, by można było poczuć, jak będą leżały na dłoni i czy na pewno dobrany rozmiar i proporcje są odpowiednie. W takim przypadku czas pracy jest dłuższy i trzeba zaczynać pracę nad projektem co najmniej na miesiąc przed ważnym terminem. W przypadku szczególnych sytuacji pewne przyspieszenie jest możliwe...

If you want to buy a ready item, it is available in my workshop right away. If you have your idea for an engagement ring, wedding rings or a unique gift, we must meet in the workshop and discuss all aspects. Or maybe you do not know what this particular item should look like? No problem, discussing and looking for inspiration in the history of jewellery, we will find together such forms that will be my projects and meet your expectations. This is the most important part of our contact - if we set everything in the beginning, only waiting for implementation will remain, which certainly will not be a disappointment. Very often, for example in the case of wedding rings, I first prepare models of silver or bronze, so that you can feel how they will lie on the palm of your hand and whether the size and proportions chosen are appropriate. In this case, the working time is longer and you have to start working on the project at least one month before the important date. In the case of special situations, some acceleration is possible...

Większość mojej biżuterii wykonanej przez trzydzieści lat mojej pracy jest w rękach prywatnych. Szczerze mówiąc, najlepiej trafić do mojej pracowni, gdzie zawsze staram się mieć kilka przykładów tego co i jak zaprojektowałem i wykonałem.

Most of my jewelry made for thirty years of my work is in private hands. Honestly, it's best to go to my studio, where I always try to have some examples of what and how I designed and made.

To zależy. Jeżeli chodzi o unikaty wykonane na zamówienie - nie. Jeżeli jest to bardziej standardowa biżuteria zakupiona przez Internet, np w sklepie tiferet.pl - tak, zgodnie z zasadami zwrotów przedmiotów kupowanych on line.

It depends. When it comes to custom-made uniques - no. If it is more standard jewelry purchased via the Internet, eg at the tiferet.pl store - yes, in accordance with the rules of returns of items bought online.

Może, ale nie musi. Nawet jeżeli chcesz, żeby przerobić Twój złoty złom i tak poddajemy go procesowi rafinacji (oczyszczania) by uzyskać czyste złoto próby 999. Wszystkie swoje projekty robię ze złota próby 760 i 590 mieszanego według moich własnych receptur, używając tylko czystego złota, palladu, srebra i miedzi. Jeżeli używam materiału dostarczonego przez klienta, jest on rozliczany w końcowej cenie wyrobu zgodnie z aktualną ceną rynkową, plus koszt rafinacji (niewielki w stosunku do całości). Przy procesie rafinacji liczony jest standardowy ubytek 1,5% wagi.

Maybe, but it does not have to. Even if you want us to use your gold scrap, and so we process it for refining (purification) to get clean gold of 999. I make all my designs from 760 and 590 gold alloys according to my own recipes, using pure gold, palladium, silver and copper. If I use material provided by the customer, it is billed at the final price of the product in accordance with the current market price, plus the cost of refining (small in relation to the whole). During the refining process, a standard loss of 1.5% by weight is calculated.

Jedynym i wyłącznym właścicielem osobistych praw autorskich do biżuterii jako utworu artystycznego jestem ja, Tomasz Żyłka. Jest to prawo niezbywalne i niewygasające. W szczególności daje mi prawo do:

  1. autorstwa utworu;
  2. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
  3. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
  4. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
  5. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Poprzez zakup przedmiotu - biżuterii nabywca uzyskuje prawo do nieograniczonego, osobistego korzystania z przedmiotu w ramach zwyczajowego użytkowania.

Zapłata za przedmiot nie obejmuje zgody za prezentowanie wizerunku przedmiotu (zdjęcia, filmy) w mediach bez podania autora i adresu jego strony www, używania go w reklamach wizualnych oraz w szczególności nie pozwala na powielanie w jakiejkolwiek formie materialnej przy użyciu obecnie znanej jak i przyszłej technologii.

The sole and exclusive owner of personal copyrights to jewelry as an artistic work is me, Tomasz Żyłka. It is a non-transferable and non-expiring right. In particular, they give me the right to:

  1. authorship;
  2. mark the work with my name or pseudonym or make it available anonymously;
  3. inviolability of the content and form of the work and its reliable use;
  4. deciding on the first access to the work of the public;
  5. supervision over how to use the work.

By purchasing an item - jewelery, the buyer obtains the right to unlimited personal use of the item as part of customary use.

Payment for the item does not include consent for presenting the image of the item (photos, videos) in the media without giving the author and the address of its website, using it in visual advertisements and in particular does not allow for reproduction in any material form using currently known and future technology.

Tak, faktura może być wystawiona przez firmę będącą dystrybutorem moich wyrobów.

Yes, the invoice may be issued by company which is a distributor of my products.